preloader

Pinigų ir prekių grąžinimo politika

Bendrosios nuostatos
1.1. Šios elektroninės parduotuvės www.vaikodezute.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės www.vaikodezute.lt tinklapyje.

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje www.vaikodezute.lt  pateikia prenumeratos užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

Pardavėjo teisės
3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto pranešęs Pirkėjui.

Pardavėjo įsipareigojimai
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės www.vaikodezute.lt paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.
4.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus.
4.4. Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtus pinigus tik po prekių grąžinimo.

4.5 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti švarias ir dezinfekuotas prekes, paruoštas naudojimui. Pastebėjus, jog žaislas netinkamas naudojimui ar kelia pavojų vaiko sveikatai Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją el. paštu: dovile@vaikodezute.lt arba telefonu +370 655 60717. Pirkėjui sutikus, bus atsiųsta nauja vaiko dėžutė.

Pirkėjo teisės
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje www.vaikodezute.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

5.2 Pirkėjas turi teisę bet kada nutraukti narytę, prieš tai informavęs Pardavėją el. paštu dovile@vaikodezute.lt arba telefonu +370 655 60 717. 

Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.
6.3. Po prekių pristatymo Pirkėjas privalo patikrinti siuntoje esančius žaislus, jei pastebi, jog žaislai netinkami naudoti, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją e. paštu dovile@vaikodezute.lt 

6.4. Pirkėjas įsipareigoja prižiūrėti bei atsakingai elgtis su gautomis prekėmis nuomos principu bei grąžinti prekes tokios pat būklės ir kokybės kokios jos buvo gautos, išskyrus normalų nusidėvėjimą.

6.5. Pirkėjas įsipareigoja atlyginti bet kokią žalą padarytą prekėms nuomojamų laikotarpiu atitinkamai išsipirkdamas sugadintas, pamestas ar kitaip neigiamai paveiktas prekes, kurias privaloma grąžinti. Pirkėjas sutinka, kad to nepadarius, Pardavėjas turi teisę nutraukti vaiko žaislų dėžutės prenumeratą.

6.6. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas neprisiima atsakomybės už sukeltą žalą turtui ar sveikatai naudojantis gautomis prekėmis.
6.7. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve www.vaikodezute.lt, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

6.8 Po narystės nutraukimo, Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant grąžinti prekes Pardavėjui adresu: Smilgių g. 15, Bridai, Šiaulių raj. arba į LP Express  paštomatą, adresu: Tilžės g. 225, Šiauliai.

Prekių kainos
7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais su PVM.

Prekių užsakymas ir apmokėjimas
8.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, pasirenka prenumeratos planą, atitinkantį vaiko amžių. Registruojantis ir darant užsakymą Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
8.3. Mokėjimai apdorojami naudojantis Paysera mokėjimų platforma.

8.4. Pirkėjo atsakomybė yra pasirinkti jo vaiko amžių ir gebėjimus atitinkačią kategoriją. Esant poreikiui galime patarti telefonu +370 655 60 717 Pardavėjas neprisiima atsakomybės už traumas ar kitus turto ar sveikatos sugadinimus ar padarytą žalą naudojantis šioje el. parduotuvėje www.vaikodezute.lt teikiamomis prekėmis.

8.5. Praėjus 7 dienoms po nepavykusio apmokėjimo už narystės atnaujinimą, narystė automatiškai atšaukiama ir iškviečiamas kurjeris atsiimti anksčiaus siųstos žaislų dėžės.

Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
9.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jeigu Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
9.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais.
9.4. Visų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva ar dydis gali neatitikti realaus prekių spalvos ar dydžio dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
9.5. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui negrąžinamos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas.

Prekių grąžinimas
10.1. Atsižvelgiant į paslaugos bei prekių tipą, prekės nuomojamos dažnu atveju yra naudotos, prieš jas nuomodamas Pirkėjas turėjo pakankamai laiko  susipažinti su visomis Prekių savybėmis. 

Baigiamosios nuostatos
11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major)

© 2022 Vaiko Dėžutė